گنجه

برای دیدن و یا استفاده از گنجه به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنی جنبه هایی از خودتان است که شما در داخل پنهان نگه داشته است. در نظر بگیرید که چه اقلام و وسایلی در گنجه هستند. به طور خاص ، به رویای کمد مدرسه ، آن را نشان می دهد احساسات پنهان ، دانش و نگرش است که شما نیاز به یادگیری و / یا به رسمیت شناختن. رویای اینکه شما نمی توانید یک گنجه را باز کنید، یا ترکیب را فراموش کرده باشید، نشان می دهد که شما مطمئن نیستید که در یک وضعیت خاص کجا هستید. شما احساس می کنید که شما در زمین لرزان است. اگر شما گنجه خود را پیدا کنید, سپس آن را نیز نماد ناامنی خود را در مورد نقش و یا موقعیت خود را در یک وضعیت.