گنجه

برای دیدن ، می شود و یا انجام کاری با گنجه ، هنگامی که شما در خواب و خواب ، می تواند معنی بسیار نمادین ، که نشان می دهد چیزی در زندگی خود را که شما پنهان نگه داشته اند. این همچنین می تواند به معنای مراسم تحلیف از جنبه های قبلا پنهان از oney، مانند ~بیرون آمدن از گنجه~.