گنجه

اگر شما در خواب و در رویا ، شما را دیدم که شما در حال باز کردن گنجه ، به این معنی است که شما در حال آشکار کردن برخی از حقیقت پنهان و یا مخفی.