کابینه پرونده

رویای در مورد یک فایل کابینه نماد خاطرات ذخیره شده, حقایق, و یا اطلاعات. چیزهایی در مورد زندگی خود و یا افراد دیگر شما را انتخاب کنید هرگز به فراموشی سپرده شده است. مثبت, یک فایل کابینه می تواند به نفع است که شما احساس می کنید شما بدهکار هستند و یا دستاوردهای شما هرگز فراموش کرده اند که به دست آورد. منفی, کابینه فایل می تواند نشانه ای است که شما در حال انتخاب به تصویب هیچ چیز. تلخی، گناه، خشم یا خاطرات بد.