فروشگاه برای آرشیو

اگر شما در حال رویاپردازی در هر زمینه ای در مورد، و یا شما در حال مشاهده یک فایل کابینه، ممکن است نشان می دهد که شما نیاز به حفظ حقایق و اطلاعات خود را مستقیم. فایل کابینه همچنین می تواند خاطرات غیر ضروری و یا جزئیات شما را در ذهن خود ذخیره می شود و نیاز به بهبود از زمان به زمان نشان می دهد. اگر شما در خواب بود که کشوهای کابینه فایل گسترده باز هستند، باز بودن خود را نسبت به دیدگاه های دیگر، نظرات، پیشنهادات و انتقادات اشاره کنید. اگر شما در خواب بود که فایل قفل شده است، آن را نشان می دهد که چیزی است که شما نمی خواهید به دیگران آشکار وجود دارد. متناوبا, ممکن است نشان می دهد که شما در حال بی عملی.