کابینه ها

رویای در مورد کمد شخصی خود را نماد مشکلات، اطلاعات و یا دسترسی به چیزی در زندگی خود را که شما نمی خواهید برای به اشتراک گذاشتن و یا در دسترس دیگران است. شما ممکن است یک راز، و یا چیزی است که بسیار شخصی است که شما می خواهید برای حفظ خصوصی داشته باشد. برای رویا که شما نمی توانید گنجه خود را باز نماد احساسات بودن قادر به خودتان و یا به اشتراک گذاشتن چیزی شخصی است. احساس ميکنم خودت رو قطع کني روشن، خنده دار، واقعی شما می توانید احساس آواره. شما می توانید احساس ناراحت کننده اجتماعی. تمرین پذیرش خود می تواند مفید باشد. رویای باز کردن گنجه شخصی خود را نماد تمایل خود را به باز کردن در مورد چیزی و یا برای به اشتراک گذاشتن چیزی است. شما می دانید که شما مایل به به اشتراک گذاشتن، ایده ها و یا احساسات. رویای قرار دادن اشیاء در داخل گنجه نماد احساسات جدید، دانش و یا ایده هایی است که شما نمی خواهید برای به اشتراک گذاشتن با کسی. رویای کسی در گنجه نماد مشکلات با دسترسی به چیزهایی که شما نمی توانید داشته باشد و یا پاسخ به مشکلات است که از شما پنهان است. موانع و یا موانع برای رسیدن به آنچه شما می خواهید وجود دارد. رویای شکستن به کسی در گنجه نماد انگیزه قوی خود را برای کشف یک مشکل و یا دریافت آنچه که آنها می خواهند. شما ممکن است همه چیز شما می توانید انجام داده اند، و یا استفاده از تمام منابع در دسترس برای کشف چیزی، و یا دسترسی به چیزی.