سلاح

در رویای داشتن تفنگ، این حفاظت را یادداشت می کند. شما از تاثیر منفی که می تواند شما را از نظر عاطفی یا جسمی تحت تاثیر قرار دفاع. همچنین این رویا اعلام می کند که آن را به اختلافات و یا اختلاف جدی با خانواده و یا دوستان نزدیک خود را داشته باشد. رویا محافظت از احساسات پنهان خود را به عنوان یک میل برای انتقام و یا صدمه زدن به کسی.