اسلحه آب

رویا با یک مشت آب نماد تصمیم گیری شما می دانید مثبت نیست. این نماد آگاهی از انتخاب های خود را, نامناسب بودن. همچنین می تواند نمایندگی از تصمیم گیری است که کمی بدجنس است. تفنگ آب فوق العاده خیس کننده می تواند یک نگرش بدجنس شما نمی خواهید به از دست دادن و یا دوست دارم با مالیدن آن را منعکس کند.