خیار

رویای در مورد خیار نماد بازیابی و بازیابی. خودت يا خودت توجه کن.