سلاح های شوک

رویای تفنگ استون نماد جنبه ای از شخصیت خود را با قدرت به فلج و یا غیر فعال کردن تصمیم گیری، موقعیت و یا افراد دیگر. تفنگ بی صدا و یا taser می تواند در یک رویا ظاهر می شود زمانی که عنصر تعجب و یا شوک می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای تغییر اعتقادات و یا به عنوان یک مکانیسم دفاعی. به حمله با تفنگ بی حس نماد موقعیت است که کاملا فلج انتخاب خود را. موقعیت ها و یا افرادی که به طور کامل تغییر نظر خود را نسبت به یک وضعیت با شگفتی ناخواسته.