سلاح های شیمیایی

رویای در مورد سلاح های شیمیایی نماد تمایل به عقیم کردن رقابت علاوه بر بهبودی. استفاده بی اذیت و یا تکان دهنده از ضعف مخالفت خود را علیه آنها. تمایل به کسی از دست دادن مهم نیست که چه. تلاش محاسبه شده برای به طور کامل ~سم~ موفقیت رقابت بدون ندامت. مبارزه یا درگیری در زندگی روزمره شما که خالی است، هیچ نگرانی برای مذاکرات و یا مایل به دیدن شکست دائمی بدون شفقت ندارد. تمایل بی احساس به ریشه کن کردن رقابت به زور به عنوان اگر آنها بی فایده است. سلاح های شیمیایی نیز می تواند نمایندگی از احساسات ناراحت کننده دانستن که کسی می خواهد به طور غیر همدردی به طور دائم آن را خراب و یا خجالت آنها. احساسات در مورد دشمنان خود را, تفکر بی فایده هستند و می خواهید به خرابکاری کاملا برای همیشه.