دوره ویکتوریا

رویای در مورد دوره ویکتوریا نماد یک حالت از ذهن که در آن شما با عادات مثبت با توجه کمی برای هر چیزی منفی وسواس. شما می توانید بسیار در استانداردهای بالای اخلاق ، اصول ، آداب و رسوم و یا حقوق صاحبان سهام متمرکز شده است. دوره ویکتوریا نیز می تواند نمایندگی نگرش بهتر یا مثبت تر از فرد دیگر باشد.