انبار

هنگامی که شما رویای انبار، پس از آن چنین رویایی نشان دهنده احساسات و ویژگی های است که واقع شده است. انبار همچنین می تواند با خاطرات است که رویاپرداز از گذشته اشاره. اگر انبار خالی است ، سپس آن را نشان می دهد که شما را برخی از زمان و کمک به خودتان را با احساسات مثبت است.