فروشگاه در تنمنت، قرار دادن در کندو، زندگی در کندو

همچنین، تفسیر در مورد کندو را بخوانید.