جعبه پاندورا

رویای پاندورا جعبه است، نشان دهنده امید است. به زودی، شما یک بار برای بهتر تجربه. متناوبا, آن را نماد کنجکاوی خود را, افکار ناخودآگاه خود را و نیاز خود را به بیان آنها.