Ermine

برای رویا که شما با پوشیدن یک ermine نشان دهنده جستجوی خود را برای ثروت, اما خواسته های خود را به شما منجر به ناراحتی. دیدن دیگران با استفاده از اشاره به این که شما با مردم مرفه و مستبد که طعم متمایز از هنر و ادبیات همراه خواهد بود.