منحرف

رویاپردازی و دیدن است که منحرف به عنوان توصیه ناخودآگاه برای رویاپرداز به فکر کردن در مورد آن شاید او با داشتن مشکلات با نزدیکی در برخی از رابطه تفسیر شده است. شما در حال تلاش برای حفظ فاصله خود را و نگه داشتن شما را از صدمه دیده است.