عطر

اگر شما رویای نوعی بوی بوی, آن را نماد است که شما می توانید یک هدیه دریافت کنید و یا خودتان لذت ببرید. این رویا نشان دهنده زندگی خوب، سالم و غنی است که شما داشته باشد.