شخص کسب و کار

رویای یک بازرگان، نماد جنبه ای از خود است که به خوبی سازماندهی شده است، متخصص، و یا یک متخصص در یک روش خاص از تفکر است.