شخصی

اگر شما رویای دیدن یک فرد وابسته به شما، پس از آن چنین رویا نشان می دهد قدرت و نفوذ بزرگ شما را بر روی مردم دیگر حمل. از سوی دیگر، رویای دیدن یک تیم نشان دهنده سفر شما در حال گرفتن و به رسمیت شناختن و یا پذیرش افراد دیگر در اطراف شما است.