چنگ

رویا با چنگ نماد یک مشکل بزرگ و یا وضعیت است که باید به خوبی حل شود برای اولین بار.