باستان شناسی

رویای باستان شناسی نماد مطالعه گذشته آن، و یا تلاش برای به دست آوردن بینش در مورد موقعیت های فعلی بر اساس تجارب گذشته است.