ترشی

رویاپردازی و دیدن ترشی به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنی برخی از اضطراب، ترس و یا درک است که شما مشکلات داشته باشد. متناوبا, ترشی را می توان به عنوان یک نماد برای آلت تناسلی مرد دیده می شود. پیام های جنسی از ناخودآگاه معمولا در نماد مبدل.