باستان شناسی

هنگامی که شما رویای باستان شناسی به این معنی است که شما شروع به دانستن شخصیت خود را. این لحظه ای است که شما نگاه عمیق تر به خودتان و شما قادر به پیدا کردن حقایق جدید در مورد خودتان، که شما نمی دانستید قبل از.