باستان شناس

اگر شما رویای باستان شناس بودن, آن را نشان می دهد که شما باید در گذشته خود را نگاه کنید و سعی کنید برای پیدا کردن چیزهایی که شما به خوبی انجام نشده است. به خاطر داشته باشید که اگر شما اشتباهات خود را که شما قبل از ساخته شده متوجه, شما قادر خواهید بود که آنها را دوباره در آینده انجام نمی, یادگیری از آنها و زندگی بهتر و شادتر.