سفید کننده ها

دیدن از یا نشستن در غرفه در رویا نماد آگاهی خود را از رویارویی از نوعی. شما ممکن است اشاره اگر شما در حال مبارزه با یک مشکل. شما همچنین ممکن است در پیشرفت اهداف خود را منعکس. متناوبا, سفید کننده ممکن است نشان دهنده مبارزه و یا رویارویی است که شما شاهد با شخص دیگری. رویای در مورد نشستن در سفید کننده های خالی ممکن است پیش بینی خود را از مبارزه قدرت و یا رویارویی با یک مشکل منعکس کننده. همچنین می تواند نماد باور خود را که افراد دیگر علاقه مند به مقابله با یک مشکل نیست.