آویز

برای دیدن یخ ذوب علامت جالب در رویای شما است. ذهن ناخودآگاه در حال ارسال پیام با این پیشنهاد است که زمان دشوار تقریبا به پایان رسید. شما مشکلات خود را غلبه کرده اند. دیدن شکل آویز نماد مبهم از رویاها است. رویای آن می تواند نماد مشکلات در زندگی شما. شما احساس می کنید بدون حمایت توسط کسانی که در اطراف شما.