می ایستد

اگر شما خواب بود که شما در غرفه نشسته بود، که به عنوان ردیف سلسله مراتبی از صندلی شناخته شده و بیشتر در ایالات متحده به خصوص در ورزش و یا هر رویداد دیگر استفاده می شود، نشان می دهد اثر آینه در کار خود را و چه مقدار از شما ساخته شده است دستیابی به موفقیت. معنی دیگر از این رویا نیز می تواند به یاد داشته باشید که روز های قدیمی شما تا به حال و نگه داشتن من خاطرات خوب و یا شاید در واقعیت شما می بینید سفید کننده اغلب، بنابراین شما که رویا.