پناهگاه

رویای در مورد یک پناهگاه است که نماد مراقبت و یا که شما با دقت محافظت از خود را از یک مشکل بالقوه است. شما یا شخص دیگری ممکن است در تلاش برای جلوگیری از عواقب جدی و یا آثار. اجتناب از خشم شخص دیگری، و یا دور ماندن از دیگران در طول مشکلات عاطفی. نمی خواهم به درگیر و یا در ارتباط با یک وضعیت نگران کننده است.