معمار

رویای در مورد معمار که نماد برنامه ریزی دقیق و یا آماده سازی. شما یا کسی که فکر همه چیز منحصر به فرد برای چیزی اتفاق می افتد. یک نتیجه یا وضعیت کاملا کشت شده است. معمار از رویا می تواند تمایل به مطمئن شوید که ایده ها و یا برنامه های دقیقا به عنوان در نظر گرفته شده تحقق یافته است. متناوبا, معمار از یک رویا می تواند تجربه برتر منعکس. منفی, معمار می تواند سوء استفاده از تخصص برتر و یا تجربه نشان می دهد.