طبقه

برای دیدن زمین، نشان دهنده حمایت شما است. همچنین می تواند نشان دهنده تقسیم بین آگاه و ناخودآگاه. اگر شما در خواب در هر زمینه ای در مورد، و یا شما در حال دیدن یک طبقه صیقلی، چوبی، آن را نشان می دهد که شما به طور کامل از ناخودآگاه خود آگاه هستند و نگه داشتن آن را سرکوب. این که آیا شما در حال رویاپردازی در هر زمینه و یا شما در حال دیدن یک طبقه شیب دار، اعلام می کند که شما در حال منحرف شدن بیش از حد دور از اهداف و برنامه های اصلی خود را.