آرکیوادور

دیدن یک فایلر ناخن در رویا به معنای تغییرات مالی و دلیل این تغییرات لبه های شخصیت شما و یا رابطه شما با دیگران است. این بدان معنی است که شما نیاز به صاف کردن اتصالات خود را. شاید شما کمی بیش از حد خشن و خشن در مقایسه با دیگران. علاوه بر این ، عواقب تنها موقتی خواهد بود.