پرونده

اگر شما در خواب و در رویا ، شما را دیدم که شما در حال تشکیل پرونده کردن حساب های خود و یا اسناد مهم دیگر ، به معنی حوادث نامساعد خواهد بود که یک منبع اضطراب بسیار