گیاهان

برای دیدن گیاهان در روند رویا برای شما عمان بزرگ است. این رویا نشان دهنده باروری، توسعه معنوی، رشد و یا پتانسیل رشد است. متناوبا, ظاهر گیاهان در رویاهای خود را منعکس کننده طبیعت دوست داشتنی و مراقبت خود را. به ویژه دیدن گیاهان سرپوشیده به عنوان توصیه ناخودآگاه برای رویاپرداز تفسیر می شود تا در نظر بگیرند که رشد آنها در حال اختلال یا کند شدن به نوعی است. شما کمبود استقلال را تجربه می کنید. متناوبا, رویا به معنی تمایل خود را به نزدیک تر به طبیعت. اگر شما از فرزندان خود دور, سپس گیاهان را می توان به عنوان یک نماینده برای شما فرزندان خود را دیده می شود.