استینگ رایس

رویای نیش نماد جنبه ای از خودتان است که متوجه شما نیست. شما ممکن است تجربه احساسات است که کسی به شما نیاز ندارد و یا مراقبت در مورد صرف وقت با شما. همچنین می تواند نمایندگی از غم و اندوه دردناک است. مسئله ای که آرزو می کنید متفاوت نزدیک شده بودید یا هرگز با چیزی درگیر نشده بودید. همچنین می تواند نشان دهنده خجالت و یا انتخاب های بد است که نمی تواند ثابت. مثال: یک زن جوان یک بار رویای نیش. در زندگی واقعی، او احساس تاسف شدید برای تقلب در دوست پسر سابق خود را که او معتقد بود از او متنفر است. نیش منعکس کننده این احساس است که سابق خود را مراقبت هرگز به صحبت کردن با او دوباره.