ترتیب عروسی

رویای ازدواج مرتب نماد یک انتخاب دائمی است که نمی توان تصمیم گرفت. همچنین می تواند نمایندگی از احساس اجباری در چیزی است. بی میلی به جلو رفتن در یک وضعیت و یا یک مرحله جدید. منفی, ازدواج مرتب می تواند احساسات خود را منعکس می کند که شما هیچ صدایی با یک تصمیم جدی.