پناهگاه

به در یک پناهگاه در حالی که رویا، به معنی مشکلات و سرخوردگی رویاپرداز است برخورد با در حال حاضر. آنچه به دنبال کمک و حفاظت از دیگران است. از سوی دیگر، رویا نشان دهنده دستگیری است که آن را برای چیزی است که جدید و ناشناخته است.