تراولر

برای دیدن این که یک تراولر، هنگامی که شما در حال خواب، نشان می دهد وضعیت و یا گذشته، که شما را خالی از سکنه. تراولر در رویا نیز دفاع از ترس از کشف و یا گرفتار در فعالیت های روزانه.