خلسه

رویای در مورد خلسه ممکن است نماد یک وضعیت زندگی بیدار است که تعیین می کند که آیا یا نه شما سزاوار احساس خوب و یا مانند شما. نتیجه یک وضعیت است که نشان می دهد که آیا آن را بیش از حد خودخواه بود یا نه. خلسه نزدیک می تواند نشان دهنده فشار شما احساس سخاوتمندانه اضافی و یا شایسته است. هنگامی که فرصت برای اثبات نزاکت و یا سخاوت خود را. رویای پشت سر گذاشته شدن در خلسه نماد نگرانی برای این احساس است که شما چیزی سزاوار نیست. حسادت که دیگران چیزی که شما هرگز نمی توانید انجام دهید. ترس از اینکه هرگز به اندازه کافی خوب نیست و یا به دست آوردن شانس دوم. که از خودخواهي خجالت بکشم