محیط اطراف

محیط اطراف خود را در یک رویا به معنای همان مردم، حیوانات و یا اشیاء. مدارس ، جنگل ها ، مناظر آب ، و غیره همه پیش بینی مسئله اصلی شما مواجه هستند. آنچه شما در یک رویا احاطه شده نشان می دهد مشکل و یا موضوع مورد نظر. با یه نماد چی سر و کار دارید منفی, محیط اطراف خود را منعکس کننده بزرگترین نگرانی ها و یا مشکلات خود را. هر چیزی که در بیدار شدن از زندگی شما در مورد بیشتر فکر می کنم.