پرتاب کننده

رویاپردازی و دیدن یک پارچ نماد مبهم رویاها است. رویای این می تواند نماد تجلی ایده ها، دانش یا احساسات باشد. شما ممکن است ریختن روده خود را به دیگران و به اشتراک گذاری جنبه هایی از خودتان است که شما قبلا برای خودتان ذخیره شده است.