غروب آفتاب

رویای غروب نماد پایان خوش بینی است. زمان های خوب در حال آمدن به پایان است و درگیری در حال شروع است. شما ممکن است شروع یک وضعیت دشوار و یا ناراحت کننده است. مرحله ای به پایان می رسد.