لرز

برای احساس لرزش در یک رویا، نشان می دهد سرخوردگی پنهان و افسردگی. رویا همچنین می تواند هیکل فوق العاده واقعی شما در طول خواب نشان می دهد.