برپ

اگر رویای بلچ کردن را داشته باشد، چنین رویایی نشان دهنده تکبر است. برای دریافت بهترین تفسیر از رویای خود را، لطفا به معنای آربودن را ببینید.