برپ

اگر شما در یک رویا، پس از آن چنین رویا اعلام می کند در مورد حکمت شما در خودتان کشف شده است. شما در نهایت متوجه شدید که همه چیز در حال تغییر در تمام زمان، تنها چیزی که شما نیاز به انجام این است که دنبال سرنوشت خود را. اگر شما شنیده آرپ در یک رویا, که رویا نشان می دهد مشکلات و مسائل است که باید بعدا حل شود.