قابل حمل

رویای کامپیوتر لپ تاپ نماد سطح بالاتری از علاقه در چگونه شما فکر می کنم. شما می توانید با انگیزه بیشتر و هیجان زده برای کشف خود و یا به خودتان را بهبود بخشد. در حالی که یک کامپیوتر عادی منعکس کننده آگاهی عمومی از آنچه شما فکر می کنید, لپ تاپ منعکس کننده شور و شوق بیشتر در خود. چه باید بکنید و یا در یک کامپیوتر لپ تاپ نماد مناطقی از زندگی خود را که بسیار جالب و انگیزه. شما ممکن است بخواهید به خودتان بهبود, تغییر اعتقادات و یا قطع عادات بد. مشکلات با لپ تاپ خود را منعکس کننده خطاها، انتخاب های بد، باورهای منسوخ شده، و منطق معیوب است. اگر لپ تاپ تنها دستگاه محاسبات خود را پس از آن به دنبال تنظیم برای کامپیوتر برای توضیح عمومی تر است.