آرپ

رویای در مورد آرپ نماد اثبات خودتان و نگران آن دیگر نیست. تسکین کمیک. مثبت, آربودن می تواند دستیابی به موفقیت در مبارزه شخصی و یا احساس خوب در مورد غلبه بر یک مشکل منعکس. توجه داشته باشید که یک مشکل یا چالش دیگر مهم نیست، و یا بیان در مورد چگونه چیزی آسان بود. به دیگران نشان می دهد که چیزی برای نگرانی وجود دارد. منفی, آربودن ممکن است نشان دهنده عدم قدردانی و یا نمایشگاه.