آوریل

رویا در مورد ماه آوریل نماد موقعیت در زندگی خود را که در آن شما شروع به احساس است که چیزی است که در نهایت امن و یا خوب است. همچنین می تواند نمایندگی از چیزی خاص است که در نهایت اتفاق می افتد در زندگی خود را پس از یک رنج وحشتناک است.