آروبو مزاجی

برای رویا که شما یک سوراخ, می تواند به عنوان ناتوانی برای رسیدن به تحقق خواسته تفسیر. شاید یک حادثه غیر منتظره وجود داشته باشد که موانعی را در راه شما ایجاد می کند. این وضعیت در حال توقف در حال پیشرفت از رسیدن به اهداف خود است.