برنج

رویای در مورد برنج نماد افکار و یا موقعیت های زندگی خود را که شما را تشویق به پیروی از مشاوره خوب و یا تصمیم گیری منطقی است. برنج همچنین می تواند انتخاب برای چیزهایی که قابل اعتماد نشان می دهد.